College Governance van samenwerking in netwerken

College Governance van samenwerking in netwerken

Organisaties in zorg en welzijn werken op veel verschillende manieren samen in netwerken. Coöperaties, joint ventures en allerlei vormen van partiële samenwerking met meerdere partijen krijgen steeds meer aandacht. Ook wordt op basis van overeenkomsten en mondelinge afspraken samengewerkt.

Hoe kunnen dit soort netwerken bestuurd worden? Wat is ieders rol? Hoe zit het met toezicht en verantwoording? De IGJ wil volgens haar visienota vanaf mei 2018 toezicht gaan houden op zorgnetwerken. Vilans doet onderzoek naar ‘Governance tussen organisaties’ en geeft daarover haar visie. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk als je bestuurder of toezichthouder van zo’n organisatie in het netwerk bent?

Voor iedere samenwerking is het van groot belang dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de zeggenschap en de invloed van de samenwerkende partijen helder is. Daarbij komen vragen aan de orde zoals:

  • Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor samenwerking? Welke vorm past bij welk doel?
  • Hoe beslissen de partners over de te kiezen vorm van samenwerking? Is er verschil tussen een netwerk, waarvoor de partners zelf gekozen hebben en een netwerk dat door de financier, zoals de gemeente, is opgelegd?
  • Wat is goede governance van een samenwerkingsverband en hoe kan de raad van bestuur verantwoordelijkheid dragen voor de mensen en middelen uit zijn organisatie, die in het netwerk zijn in gebracht?
  • Hoe kunnen raden van bestuur en raden van toezicht van de partners de juiste rol vervullen in de governance van de samenwerking? Hoe houden RvB en RvT overzicht van de participatie van hun organisatie in verschillende netwerken?
  • Wat wordt waar beslist? Hoe zijn besluitvorming in het netwerk en in de eigen organisatie op elkaar afgestemd?
  • Hoe worden problemen in het netwerk opgelost?
  • Hoe is de verantwoording van het netwerk aan de samenwerkende partners en aan externe partijen geregeld? Hoe verantwoorden de partners zich over hun participatie in het netwerk?
  • Hoe kan de samenwerking veranderd of ontbonden worden als hij zijn functie verliest? Wie beslist daarover?
  • Hoe kan een partner toetreden tot - of uittreden uit het samenwerkingsverband?

C3 heeft een beslismodel voor het werken in netwerken ontwikkeld. In het college Governance van samenwerking in netwerken wordt dit model besproken en vertaald in hulpmiddelen voor zowel governance opgaven als praktische vraagstukken rond samenwerking. U krijgt inzicht in de verschillende mogelijkheden en vormen van samenwerking en in de theoretische, formele en praktische aspecten van goede governance van de samenwerking met andere partijen.

Het college is gericht op - en het overdragen van kennis vanuit C3. Daarnaast is er tijd om de ervaring tussen de deelnemers uit te wisselen en concrete vragen te beantwoorden. U krijgt voldoende denkstof mee om in uw eigen situatie als bestuurder of toezichthouder te beoordelen of de juiste keuzen zijn gemaakt dan wel bijstelling nodig is.

Het college is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, directeuren en concernstaf. Ook voor externe partijen, zoals externe toezichthouders en financiers, is het college van belang.

Uw docenten zijn Hans Hoek en Eveline Kroezen. Zij hebben beiden ruime ervaring in bestuur en toezicht van samenwerkingsverbanden.

Het college wordt gegeven op donderdag 10 september 2020 van 16.00 uur tot 20.00 uur in het midden van het land, locatie wordt nog nader bepaald. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Een maaltijd is in het programma inbegrepen.
De kosten bedragen € 395,-- (incl. BTW) per deelnemer.

Praktische informatie

Datum: 10 september 2020
Beschikbaarheid: ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?