College Governance van samenwerking in netwerken

Organisaties in zorg en welzijn werken op veel verschillende manieren samen in netwerken. Coöperaties, joint ventures en allerlei vormen van partiële samenwerking met meerdere partijen krijgen steeds meer aandacht. Ook wordt op basis van overeenkomsten en mondelinge afspraken samengewerkt.
Ook gemeenten werken steeds meer met elkaar samen rond welzijn. Dat kan betekenen dat voor welzijn en jeugdzorg een gemeentelijk netwerk (Gemeenschappelijke Regeling) de opdrachtgever is van een zorg/welzijn netwerk. In beide netwerken spelen dezelfde soort vraagstukken.

Hoe kunnen dit soort netwerken bestuurd worden? Wat is ieders rol? Hoe zit het met toezicht en verantwoording? Hoe is de afstemming tussen het netwerk en de leden ervan? Hoe voorkom je dubbele governance en aan de andere kant het ontstaan van een governance leemte? Hoe weten de partners nog wat er in het netwerk gebeurt en hoe kunnen ze daar invloed op hebben.

Om deze vragen concreet te beantwoorden, is het voor iedere samenwerking van groot belang dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de zeggenschap en de invloed van de samenwerkende partijen helder is. Daarbij komen vragen aan de orde zoals:

  • Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor samenwerking? Welke vorm past bij welk doel?
  • Hoe beslissen de partners over de te kiezen vorm van samenwerking? Wat is goede governance van een samenwerkingsverband en hoe kan de raad van bestuur verantwoordelijkheid dragen voor de mensen en middelen uit zijn organisatie, die in het netwerk zijn in gebracht?
  • Hoe kunnen raden van bestuur en raden van toezicht van de partners de juiste rol vervullen in de governance van de samenwerking?  Hoe houden RvB en RvT overzicht van de participatie van hun organisatie in verschillende netwerken?
  • Wat wordt waar beslist? Hoe zijn besluitvorming in het netwerk en in de eigen organisatie op elkaar afgestemd?
  • Hoe worden problemen in het netwerk opgelost?
  • Hoe is de verantwoording van het netwerk aan de samenwerkende partners en aan externe partijen geregeld? Hoe verantwoorden de partners zich over hun participatie in het netwerk?
  • Hoe kan de samenwerking veranderd of ontbonden worden als hij zijn functie verliest? Wie beslist daarover?
  • Hoe kan een partner toetreden tot of uittreden uit het samenwerkingsverband?

In het college Governance van samenwerking in netwerken worden de voorgaande vragen beantwoord en worden hulpmiddelen gegeven voor zowel governance opgaven als praktische vraagstukken rond samenwerking. U krijgt inzicht in de verschillende mogelijkheden en vormen van samenwerking en in de theoretische, formele en praktische aspecten van goede governance van de samenwerking met andere partijen.

Het college is gericht op het overdragen van kennis vanuit C3. Daarnaast is er tijd om de ervaring tussen de deelnemers uit te wisselen en concrete vragen te beantwoorden. U krijgt voldoende denkstof mee om in uw eigen situatie als bestuurder of toezichthouder te beoordelen of de juiste keuzen zijn gemaakt dan wel bijstelling nodig is.

Het college is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in zorg en welzijn, voor gemeentebestuurders en -ambtenaren, voor beleidsmakers en voor verantwoordelijken voor samenwerkingsverbanden.

Uw docenten zijn Hans Hoek en Jef Hendrickx. Zij hebben beiden ruime ervaring in governance van samenwerkingsverbanden.

Praktische informatie

Datum: donderdag 16 maart 2023
Tijdstip: 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) tot 17.00 uur
Locatie: Aristo Utrecht Lunetten. Het adres is Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht. De locatie ligt direct naast station Lunetten en heeft voldoende parkeergelegenheid.
Kosten: € 395,-- (incl. BTW) per deelnemer
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl