Hans Hoek schrijft nieuwe Zorgbrede Governance code

Datum:30-05-2016

Hans Hoek schrijft nieuwe Zorgbrede Governance code

Eind 2015 hebben de brancheorganisaties zorg (Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN samenwerkend in de Vereniging BoZ) gezamenlijk besloten om de Zorgbrede Governance Code uit 2010 geheel te herschrijven. Die beslissing is genomen in een besturenconferentie, waar Hans Hoek als spreker optrad. Hans heeft in zijn presentatie de nadruk gelegd op die praktische governance-vragen, waar bestuurders en toezichthouders in de zorg mee te maken hebben en waar de huidige code soms wel, maar vaak ook geen antwoord op geeft. Die presentatie was voor de BoZ mede aanleiding om aan C3 te vragen om offerte uit te brengen voor het schrijven van de code en ondersteuning van de BoZ in het proces om tot de nieuwe code te komen. C3 had concurrentie van andere adviespartijen, maar heeft de opdracht gekregen.

Sinds januari 2016 is Hans Hoek daardoor projectleider voor de realisatie van de Zorgbrede Governance Code 2017 en schrijver van de code zelf. Binnen BoZ draagt een bestuurscommissie onder leiding van Jacobine Geel de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het proces en de inhoud van de nieuwe code.

De code is geheel vernieuwd en nu op principes gebaseerd in plaats van op regels. Waarden, normen en gedrag zijn een belangrijke basis voor die principes. De code maakt de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie concreet en besteedt ruim aandacht aan de positie van de cliënt/patiënt. De positie van zorgorganisaties in het speelveld publiek -privaat – professioneel wordt beschreven en de rolverdeling tussen raad van bestuur en raad van toezicht is geëxpliciteerd. Daarbij is speciaal aandacht gegeven aan de werkgeversrol van de raad van toezicht, een onderwerp dat nogal eens onderbelicht blijft of verkeerd wordt geïnterpreteerd. Andere nieuwe onderwerpen zijn de trits zeggenschap cliënt – medezeggenschap cliënten en medewerkers – invloed van andere stakeholders, professionalisering van raad van bestuur en raad van toezicht, de besturing van concerns en samenwerkingsverbanden en de keuze van de rechtspersoon voor de zorgorganisatie.

De code is in iets meer dan drie maanden tot stand gebracht en bestuurlijk geaccepteerd. De consultatieversie van de code wordt nu voorgelegd aan de leden van de brancheorganisaties en de externe belanghebbenden van de branches. De consultatieversie van de code is openbaar en te vinden op de website van de BoZ.
In de zomer worden de resultaten van de consultaties verwerkt, waarna de definitieve code in het najaar door de besturen kan worden vastgesteld en door de algemene ledenvergaderingen kan worden vastgesteld. De Zorgbrede Governance Code 2017 wordt per 1 januari 2017 van toepassing. Er zal een papieren en een digitale versie verschijnen. Aan de digitale versie zullen ook handreikingen en best practices worden toegevoegd.

Bent u benieuwd naar de nieuwe code, kijk dan op http://www.brancheorganisatieszorg.nl/index

Laat een reactie achter