Workshop Help, mijn organisatie verdwijnt

 Workshop "Help, mijn organisatie verdwijnt"

‘Hebt u dat nou ook’ zou dominee Gremdaat zeggen. Het gevoel dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat uw organisatie voort kan blijven bestaan. Of dat de maatschappelijke functie van uw organisatie niet meer gewaardeerd wordt. Aan krimp van de organisatie zijn we inmiddels een beetje gewend. Als bestuurder of toezichthouder heeft u daar wel een vorm voor gevonden. Maar wat nu als u geconfronteerd wordt met de vraag of uw organisatie nog wel bestaansrecht heeft, terwijl u toch geacht wordt ‘naar het belang van de organisatie’ te kijken en dus naar continuïteit.
U bent geen uitzondering.


De wereld van de zorg is veranderd

Medewerkers werken vanuit wijkteams en jeugdteams, waarbij uw organisatie een soort uitzendbureau dreigt te worden. Gemeenten kiezen voor openbare aanbesteding, die uw organisatie kan verliezen. Er ontstaan nieuwe organisaties en gemeenten willen hun wijkteams en jeugdteams zelf beheren Gemeenten en Zorgkantoren betalen lagere tarieven, waarvoor uw organisatie het werk niet kan doen, ook niet met forse bezuinigingen. De financiering verandert, waardoor het geld naar anderen gaat. Uw organisatie levert een specifieke vorm van zorg of dienstverlening, waar steeds minder behoefte aan is omdat de doelgroep ‘normaliseert’ of omdat de financiers er niet apart geld voor over hebben. Uw organisatie is te klein om alleen verder te gaan, maar een fusie ligt niet voor de hand. Zorg en ondersteuning moeten steeds meer vanuit ketens, netwerken en samenwerkingsverbanden worden geboden, ook al is dat niet gemakkelijk en hebben de ketenpartners een heel verschillende positie en verstaan ze elkaar soms slecht.
Zo worden organisaties voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning, VVT organisaties, ROS’sen, GZZ organisaties, specifieke behandelorganisaties en anderen nu geconfronteerd met het mogelijke einde van hun organisatie.


Doorgaan of stoppen. Maar hoe?

Hoe kunt u als bestuurder met dit dilemma omgaan? Hoe kijkt u daar als toezichthouder tegenaan? Hoe belangrijk is het voortbestaan van de eigen organisatie eigenlijk? En wat hebben we daar voor over? Zijn er alternatieven en zo ja welke? Moeten we een nieuw doel formuleren en daaraan gaan werken? Of kunnen we beter naar een nette afbouw van de organisatie streven, waarbij we zo veel mogelijk zorgen dat onze dienstverlening (als daar nog behoefte aan is) en onze medewerkers zo veel mogelijk goed terecht komen.

Hoe voeren we daar als bestuur en toezicht het gesprek over? Hoe betrekken we de medezeggenschapsorganen erbij? Hoe betrekken we medewerkers zonder direct paniek te zaaien? Hoeveel tijd hebben we eigenlijk? Is dat genoeg om nieuw beleid te maken? Wie zijn onze partners? Kunnen we daarmee samenwerken of werken ze ons juist tegen, omdat ze het wel zelf willen doen?


Workshop

Deze en aanverwante vragen komen aan bod in de workshop “Help, mijn organisatie verdwijnt”.
De workshop begint met een introductie op het thema en de aspecten, die daarbij spelen. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over hun dilemma’s, ervaringen en oplossingen. De workshop geeft geen pasklare antwoorden. Wel biedt het de gelegenheid om uw gedachten aan te scherpen en oplossingsrichtingen te verkennen.

De workshop is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders. Ook strategische beleidsadviseurs, bestuurssecretarissen en leden van medezeggenschapsorganen kunnen inspiratie opdoen en hun ideeën aanscherpen tijdens de workshop. De workshop wordt begeleid door Hans Hoek en Eveline Kroezen. Beiden zijn ervaren bestuursadviseurs en adviseren over strategie en samenwerkingsvormen.

De workshop wordt gegeven in het kantoor van C3, Storkstraat 28a te Leusden van 16.00 uur tot 20.00 uur op donderdag 27 september a.s. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Een warme maaltijd is in het programma inbegrepen. De kosten van de workshop bedragen € 295,00 inclusief BTW.
Bij de inschrijving vragen we u om de aard van uw organisatie te vermelden en de dilemma’s waar u voor staat.

Praktische informatie

Datum: donderdag 27 september 2018
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?