Jubileumboek

Jubileumboek C3

C3 adviseurs en managers bestaat in 2021 33 jaar. Vanwege de 3 in onze naam hebben we een voorkeur om veelvouden van drie te vieren in plaats van decennia. Zo vierden we ons 9-jarig bestaan en vinden we nu vanwege onze naam 33  jaar een leuker moment om iets te vieren dan 30 jaar.
33 jaar is een mooie tijd om terug te kijken en  vooruit te blikken. Wat heeft 33 jaar ontwikkelingi in de Nederlandse gezondheidszorg en het welzijn ons gebracht? Wat is wel en wat niet gelukt? Waar staan we nu en hoe anders is dat dan in 1988? Wat kunnen we voor pakweg de komende 9 jaar verwachten? En hoe kunnen de adviseurs en managers van C3 aan die toekomst bijdragen? Want 33 jaar is een tussenstand en geen eindstand voor C3.
Om bij deze mijlpaal stil te staan hebben we het plan opgevat om samen met onze warme relaties terug te blikken op de historie van 33 jaar zorg en welzijn, te kijken naar het heden en op basis van deze inzichten vooruit te kijken naar de toekomst. Met warme relaties bedoelen we dan vroegere, huidige en toekomstige opdrachtgevers, professionele contacten en  samenwerkingspartners. En natuurlijk onze alumni, degenen die met en voor C3 gewerkt hebben. Met hen willen we een mooie publicatie maken verbonden aan een jubileumbijeenkomst in het najaar (als de stand van zaken rond Corona dat mogelijk maakt), waarin we een aantal thema’s over de ontwikkeling van zorg en welzijn beschrijven en proberen in te schatten wat de toekomst ons zal brengen en hoe verantwoordelijken in de sector en
adviseurs aan die toekomst bij kunnen dragen.

Als eerste stap in dit proces brengen we het voorliggende ‘werkboek’ uit. Vanuit onze herinnering en deskresearch hebben we geprobeerd te reconstrueren wat er in die afgelopen 33 jaar in de zorg is gebeurd. We hebben dat – een beetje onbescheiden- de ‘Canon van 33 jaar gezondheidszorg’ genoemd. Het maken van de canon was leuk om te doen en gaf af en toe een ‘Aha Erlebnis’, waarbij het ons opviel dat sommige ontwikkelingen heel lang duren (zoals meer dan 30 jaar, voordat de basisverzekering er was) en andere zaken plotseling snel gaan (zoals de versnelling van EHealth door de Coronacrisis).
We wilden eerst de kantelpunten of ‘game changers’ in kaart brengen, maar dat lukte niet omdat er meer lange termijn veranderingen zijn dan plotselinge omkeringen. Vandaar een canon van wat volgens ons de belangrijkste momenten in tijd zijn voor de ontwikkeling van zorg en welzijn in Nederland in de afgelopen 33 jaar. Soms beginnen we eerder, omdat iets voor de periode na 1988 relevant is. We pretenderen geen volledigheid, dus we nodigen de lezer graag uit relevante aanvullingen te geven.

Uit die canon hebben we een aantal thema’s gehaald, die volgens ons door de jaren heen relevant zijn. Die thema’s zijn in dit werkboek kort beschreven. We willen deze thema’s in de komende maanden met onze relaties uitwerken tot een volwaardige bundel over de ontwikkelingen in zorg en welzijn tussen 1988 en 2030 (over 9 jaar).

Het werkboek is een tussenproduct op weg naar de uitgewerkte publicatie. C3 geeft het werkboek graag aan eenieder die op enigerlei wijze bij wil dragen aan onze jubileumuitgave. Omdat het een werkboek is, nodigen we de lezer graag uit om er mee te werken en eraan mee te werken. We ontvangen graag aanvullingen, correcties en verdieping op de inhoud van dit werkboek.

Werkboek thema's

Thema 1: Wat hoort er bij de gezondheidszorg?

In Nederland hanteren we een brede definitie van gezondheidszorg.

Lees verder

Thema 2: Financiering, capaciteitsplanning en kostenbeheersing zorg

Deze onderwerpen lopen als rode draad door de hele 33 jaar heen.

Lees verder

Thema 3: Volksgezondheid of gezondheidszorg?

Artikel 22 lid 1 van de grondwet luidt: ‘De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid’.

Lees verder

Thema 4: Normaal of bijzonder, inclusie of apart

In de gehandicaptenzorg, de GGZ, de Jeugdzorg en de ouderenzorg is een soort slingerbeweging te zien tussen integratie van mensen met een ‘afwijking’ in de maatschappij enerzijds of speciale voorzieningen voor hen treffen anderzijds.

Lees verder

Thema 5: Zijn burgers wel zelfredzaam?

Gaandeweg wordt duidelijk dat zowel de inrichting van de maatschappij als de gezondheidszorg gebaseerd is op de hoogopgeleide Westers georiënteerde burger.

Lees verder

Thema 6: Professionals en leken

Een voortdurend terugkomend onderwerp is het samenspel tussen zorgprofessionals en de zorg, die niet opgeleiden leveren.

Lees verder

Thema 7: Emancipatie van de burger

Dit thema sluit aan bij het vorige. De autoriteit van regent, bestuur of professional is niet meer vanzelfsprekend.

Lees verder

Thema 8: Technologie, AI, data en privacy

Dit is een groot thema voor heden en toekomst.

Lees verder

Thema 9: Ratio versus emotie en ideologie

In de zorg botsen ratio en emotie nog wel eens met elkaar.

Lees verder

Thema 10: Morele en ethische vraagstukken

Morele en ethische vraagstukken waren en zijn er volop in de zorg.

Lees verder

Thema 11: Ontschotting en Herschotting

De zorg wordt vanouds gekenmerkt door wat Mintzberg ‘Chimney Organization’ noemt, het organiseren in kolommen met schotten ertussen.

Lees verder

Thema 12: Duurzame innovatie

In de loop van de 33 jaar zijn er veel initiatieven geweest tot innovatie in de zorg.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl