Zorggelden | Geldzorgen deel 1; care sector

Datum: 06-01-2015

Zorggelden | Geldzorgen  deel 1; care sector

We duwen en trekken aan de geldzak van de zorg alsof het een slecht kussen is waarop we willen slapen. Dit gebeurt zowel in de care sector als in de cure sector. In deze blog bespreek ik graag de care sector.

wakker_kussen_op_ogen_507x338

De AWBZ groeide ons boven het hoofd en wordt ‘herverkaveld’. Langdurige zorg wordt onder de AWBZ nu nog betaald uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). De belangrijkste bron van inkomsten voor het AFBZ is de AWBZ-premie, door Belastingdienst geïnd via de 1e en 2e belastingschijf. Daarnaast ontvangt het AFBZ een rijksbijdrage (de zogenaamde ‘BIKK’) als compensatie voor belastingstelselherziening in 2001 en worden eigen bijdragen – afhankelijk van inkomen en vermogen – geïnd door het CAK.

De afgelopen 7 jaar zijn de AWBZ uitgaven groter geweest dan de inkomsten in het AFBZ. Daardoor is er een jaarlijks exploitatietekort, dat door de overheid wordt aangevuld uit de schatkist. In ruil daarvoor betaalt het AFBZ rente aan de overheid. De opeenvolgende exploitatietekorten van de afgelopen jaren hebben inmiddels geleid tot een negatief vermogen in het AFBZ van circa € 20 miljard. Dit negatief vermogen maakt onderdeel uit van onze EMU-schuld. Dat ziet er dus niet best uit in het Europese politieke plaatje.

Een deel van de langdurige zorg wordt nu overgeheveld van AWBZ naar de WMO (gemeenten) en naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De langdurige zorg voor meest kwetsbare groepen wordt onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze overhevelingen hebben een gunstig effect op het EMU-saldo. Hoera, probleem opgelost!

O nee wacht even, de overheveling van zorg naar de WMO c.q. gemeenten leidt tot hogere gemeentelijke uitgaven. Deze hogere uitgaven worden gefinancierd door een hogere rijksbijdrage aan het Gemeentefonds. De hogere rijksbijdrage wordt op haar beurt betaald door de loonbelastingtarieven in de 1e en de 2e schijf te verhogen, anders zou de hogere rijksbijdrage weer ten laste komen van het EMU-saldo en daar ging het nu juist om. Deze hogere loonbelastingtarieven komen in plaats van de (hopelijk) lagere Wlz-premie. Probleem opgelost!

O nee wacht even, door de overheveling naar de Zvw stijgt de premie die de verzekerde betaalt aan de zorgverzekeraar. Nou ja, het zij zo. We hebben net de bovenstaande problemen al opgelost dus men moet maar niet zeuren. De verzekerde en de patiënt worden hier beter van, toch?

 

 

Laat een reactie achter