Canon 33 jaar gezondheidszorg en welzijn in Nederland

JaarGebeurtenisSectorDoelBlijvend effect
Voor 1988
1942ZiekenfondswetZorgVerplichte verzekering armenTot 2006 scheiding ziekenfonds en particuliere verzekering
1958Wet op de geneesmiddelenvoorzieningFarmacieReguleren geneesmiddelenWet in 2007 vervangen door Geneesmiddelenwet
1961SoftenonaffaireFarmacieGeneesmiddel bleek zwangerschapsstoornissen te veroorzaken. Hele systeem van toelating geneesmiddelen daardoor gewijzigd.
Huidige klinische onderzoek naar geneesmiddelen is mede naar aanleiding van deze affaire ontwikkeld
1963Wet BejaardenoordenWonen1. Oude mensen (>55) uit hun huis om ruimte te maken voor jongeren
2. Regeling voor ouderengestichten
In 1968 afgeschaft en opgenomen in AWBZ. In 2015 zijn verzorgingshuizen afgeschaft. Eerder was de financiering al veranderd en werd het bejaardenhuis een verzorgingshuis. Daarmee verschoof de financiering van wonen naar zorg
1968AWBZLangdurige zorgScheiding verzekerbare en niet verzekerbare zorg. Verzekerbare zorg bleef in ziekenfondswet. Onverzekerbare zorg werd volksverzekeringAWBZ was recht op zorg. Kosten liepen uit de hand. Daarom werd gezocht naar oplossing. Die is gevonden in WMO en WLZ 2015
1971WORNederlandMedezeggenschap werknemers
1972Begrip ‘Mantelzorg’ geïntroduceerd door Johannes Hattinga VerschureNederlandPositieve connotatie van de zorg voor anderen. In 1985 tot plicht gemaaktSamen met vrijwilligers onmisbaar onderdeel van zorg in Nederland. Mede basis parttime werken in Nederland?
1974Structuurnota staatssecretaris HendriksZorgKostenbeheersingEchelons zorg
1981- KORTOM
(Kommissie Raad van Toezicht Model) rapportage NVZD
- Promotie Van Wersch ‘Democratisering van het bestuur van Non Profit instellingen’
Non ProfitBasis raad van toezicht modelVanaf circa 1992 invoeren RvT model in zorg en woningcorporaties
Circa 1985Participatiesamenleving Mantelzorg wordt door Brinkman tot plicht gemaaktWelzijnTerugschroeven verzorgingsstaat. Burger moet werk overheid overnemen.
Naasten moeten
i.p.v. zorgverleners voor zwakkeren zorgen
Mantelzorg als plicht opgelegd door de overheid i.p.v. als menselijke behoefte om voor een ander te zorgen
1987‘Bereidheid tot verandering’ rapport commissie DekkerZorgZakelijk denken in de zorg.
Wijziging verzekeringsstelsel. Marktwerking. Minder invloed overheid
Pas in 2006 bij ZVW
Vanaf 1988
1988Witte woedeZorgVerpleegkundigen komen in opstand tegen laag inkomen en hoge werkdrukSalarissen zijn later verhoogd. Werkdruk en gebrek aan erkenning speelt in 2020 nog steeds
1988Vaste tarieven ziekenhuiszorgCuratieve zorgDuidelijkheid over tarievenTot aan invoering DBC’s in 2005
1988 -1990Invoering fax in de zorgZorgSnellere aanvragen en uitslagen. Geen vervoer per post. Vanaf verschillende locaties beschikken over uitslagenLater vervangen door digitale communicatie
1989
1992
Val Berlijnse Muur Fukuyama’s boek
‘het einde van de geschiedenis’
GlobaalTriomf liberale wereld over communisme. Einde ideologie (volgens Fukuyama)Ongebreideld geloof in neoliberalisme en werking van de markt
1981-1989
1979-1990
vanaf 1980
1982-1994
Bewind Ronald Reagan
Bewind Margaret Thatcher
New Public Management
Ruud Lubbers premier
GlobaalMinder overheid. Geen bureaucratie.
Overheid runnen als bedrijfsleven ‘BV Nederland’
Overheid is bedrijf. Burger is klant. Uitholling taken overheid en uitholling uitvoeringsorganisaties. Leidt in 2020 tot parlementair onderzoek
1988
2011
Jolanda Venema in Van Boeijen Brandon van Ingen in ’s Heeren LooZorgVerontwaardiging over slechte zorg voor gehandicapten
1989Privatisering PTTOverheidPost en telecom geen nutsvoorziening meerDe mogelijkheid om de postbode een rol te laten houden in het welzijn (Duitsland, België, Frankrijk etc.) omdat hij dagelijks aan huis komt, wordt afgesloten. Evenzo wordt de maatschappelijke rol
van postkantoren over het hoofd gezien. Marktwerking en efficiency staat voorop
1989Chriet Titulaer opent in Rosmalen Huis van de ToekomstTechInzicht in toekomstige technische ontwikkelingenVeel futuristische Domotica, die nu gemeengoed is
Vanaf 1989Leidschendam conferenties over kwaliteitZorgKwaliteitsverbeteringVerbetering van de kwaliteit van zorg en normen en werkwijzen daarvoor.
Vanaf 1989-1990Internet
Eerste www-site
TechImmens ingrijpende verandering informatievoorziening
1990WHO beschouwt homoseksualiteit niet langer als ziekteGlobaal‘Behandelingen’ tegen homoseksualiteit niet langer acceptabel en geen onderdeel gezondheidszorg meer
1990 -2010- Ontstaan grootschalige zorgorganisaties door fusie
- Ontzuiling door grotendeels verdwijnen
identiteitsgebonden instellingen (katholiek en PC)
- Minder categorale organisaties
Zorg- Kwaliteit zorg
- Integratie zorgsoorten
- Steviger bedrijfsvoering
- Tegenwicht macht verzekeraars (vanaf 2006)
- Iedereen doet het
Doelen bereikt. Anderzijds logheid en bureaucratie. Onpersoonlijker.

Vanaf 2000 ontstaan weer nieuwe identiteitsgebonden organisaties, maar nu voor de islam
1991Opening Humanitas Bergweg RotterdamOuderenzorgFilosofie Hans Becker in de praktijk ‘de ja cultuur’ ‘Use it or lose it’Nieuwe kijk op verpleeghuiszorg. Latere RvB Humanitas vindt het te duur en gaat terug naar klassieke verpleeghuiszorg
Circa 1992GGZ instituties afbouwen en vervangen door wijkgerichte zorg
n.a.v. Italiaans voorbeeld Rehabilitatie patiënt staat centraal
Valt samen met fusie Riagg en psychiatrische ziekenhuizen
ZorgIn Triëst in Italië wordt het psychiatrische
ziekenhuis gesloten en vervangen door wijkgerichte zorg. Groep GGZ bestuurders wil dat ook
‘Corstendonk beraad’ probeert dit voor elkaar te krijgen. C3- er Karel Musch is secretaris. Initiatief sterft na ongeveer 10 jaar stille dood.
Komt weer terug bij de scheiding basis GGZ en specialistische GGZ in 2006
1991‘Keuzen in de Zorg’ Trechter van DunningZorgKeuzemodel om onzinnige en dure zorg tegen te gaanGeen. Politici durven dit niet aan
1991Plan SimonsFarmacieBasisverzekeringNiet uitgevoerd
1991Simons weigert apothekers verhoging prijs medicijnregel Stimulansrege- ling farmacieZorgKostenbesparing in farmacieApothekers gaan kortingen bedingen bij farmaceuten
1992BijlmerrampMaatschappijTest voor het functioneren van rampendiensten en ziekenhuizen
Vanaf circa 1992Opkomst Evidence Based MedicineCuratieve zorgBewezen behandelingenProtocolleren handelen professionals. Afschaffen niet bewezen behandelmethoden
Vanaf 1992Invoeren RvT model in zorgZorgProfessionalisering bestuur en toezichtIngrijpende wijziging besturing zorgorganisaties
1993Gezondheidszorg blijft buiten verdrag Maastricht Sociale verzekeringen tellen mee bij EMU SaldoEUAutonomie landenNederland blijft zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidszorg ‘Kosten zorg’ worden ‘tekorten overheidsrekening’ in EMU saldo
1993Wet BIGZorgRegulering beroepen individuele gezondheidszorg
1993Eerste ervaringsdeskundigen in GGZGGZErvaring naast professie inbrengenStrijd professionals en ervaringsdeskundigen
‘Professionalisering en protocollering’ ervaringsdeskundigen als contradictie in terminus
1994Na 12 jaar weer minister voor Volksgezondheid
i.p.v. staatsecretaris
KabinetVolksgezondheid wordt politiek hoger gewaardeerd
1994Invoer digitale Gemeentelijke Basisregistratie persoonsgegevensOverheid digitaliseringVervanging gemeentelijk papieren Bevolkingsregister
1994BOPZGGZVervang Krankzinnigenwet uit 1884. Bestuurlijke mogelijkheden opleggen onvrijwillige of gedwongen behandeling
1994Invoering Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst WGBOZorgRegelen relatie patiënt en behandelaar.
Deze relatie is een zakelijke overeenkomst. Patiënt krijgt recht inzage dossier
Emancipatie patiënt. Basis BIG register
1994-1998EuthanasiewetZorgDuidelijkheid over euthanasie. Strafbaarheid niet opgehevenRegeling euthanasie. Sinds 2016 weer ter discussie door harde opstelling OM
1995Rapport Biesheuvel ‘Modernisering’ curatieve zorgCuratieve zorgIntegratie handelen medisch specialisten in bedrijfsvoering ziekenhuizen.Aanzet tot DBC’s
Basis voor medisch specialistisch bedrijf (MSB).
Vanaf circa 1995De-institutionalisering gehandicaptenzorg Community living en independent living gehandicaptenZorg voor gehandicaptenN.a.v. studiereis naar Zweden wil ambtenaar Walter McLennan de intramurale instellingen binnen 5 jaar afbreken. Er hoeven max 3000 intramurale plaatsen over te blijvenAnders denken over zorg aan verstandelijk gehandicapten.
Ging het om een visie of om kostenbesparing? Zweden was wel goedkoper.
In de USA bestond eigenlijk geen geïnstitutionaliseerde gehandicaptenzorg.
Maar de instellingen zijn er anno 2020 nog steeds
1995Oprichting Arduin Nieuwe vorm
gehandicaptenzorg
Zorg voor gehandicaptenPiet van de Beemt maakt het dramatisch slechte Vijvervreugd los van SVRZ
en vormt dit om tot Arduin.
Arduin staat voor nieuwe vormen van kleinschalige zorg en ondersteuning gehandicapten
In 2002 wil Van den Beemt Arduin zelfs opheffen en met community care opnieuw beginnen. Na zijn vertrek in 2008 stortte de boel in en werd Arduin weer een klassieke organisatie. Wegens slechte bedrijfsvoering is Arduin door ’s Heeren Loo uit faillissement gered
1995EMA opgerichtFarmacieGoedkeuring geneesmiddelen kan nu ook Europees
Circa 1996Faillissement Klokkenberg en ziekenhuis BilthovenZorgContinuïteit zorgorganisaties niet meer gegarandeerd
1996PGBZorgEigen keuzen client met publiek geldTot 2020 nog steeds niet goed geregeld
Circa 1996Indicatiestelling wordt weggehaald bij aanbieders en ondergebracht bij 80 Regionale Indicatieorganen (RIO)Niet curatieve zorgIndicatiestelling moet objectief en onafhankelijk en dicht bij de burger zijn
1996Wet GeneesmiddelenprijzenFarmacieBeheersing prijzen geneesmiddelenDuitsland (later Noorwegen) als referentiekader
1996Commerciële thuiszorg met winstBevorderen zorgondernemerschap‘cowboys in zorg’
1996WMCZZorgMedezeggenschap cliëntenDeze WMCZ was 20 jaar onderweg en gebaseerd op niet meer bestaand model van kleine instellingen met uitvoerend bestuur. WMCZ in 2018 gewijzigd
1996Kwaliteitswet ZorginstellingenZorgRaamwet om zorgorganisaties systematisch aan kwaliteitsverbetering te laten doenIn 2016 vervangen door de Wkkgz
1998Oprichting GoogleTechMaatschappelijke afhankelijkheid van digitale platforms en leveranciers
1998Patients like meTechPatiëntenplatform. Opgericht door familie van ALS patiëntMaakt patiënt mondig. Ontmoetingsplaats voor mensen met bepaalde ziektes. Uitwisseling van verschijnselen en behandelingen. Bron voor wetenschappelijk onderzoek
1998Claw Back regeling om winsten apothekers af te romenFarmacieKostenbeheersing farmacie. Regeling Simons uit 1991 ongedaan maken
1999Rapport Van der Grinten c.s. ’25 jaar sturing in de gezondheidszorg, van verstatelijking naar ondernemerschap’ZorgConstatering dat van minder overheidssturing geen sprake is, noch van marktwerkingRapport zou zo weer geschreven kunnen worden
1999Oprichting Stichting CapaciteitsorgaanCuratieve zorgOverheid probeert toestroom medisch specialisten te regelenNog geen
1999Invoering girale EuroEU
1999Oprichting waarborgfonds ZorgZorgOnderling waarborgfonds dat garanties geeft op leningen voor BouwOnderlinge waarborg vervangt overheidsgaranties
Vanaf circa 2000Just in time filosofieGlobaalUitbesteden. Geen voorraden meerIn 2020 blijken alle buffers te ontbreken
Vanaf 2000Wellness industrieGlobaalOog voor gezondheid en welbevinden
Vanaf 2000Protocollering (para) medische beroepenZorgVertalen Evidence Base Medicine naar Evidence Based PracticesZijn protocollen heilig of mag je er van afwijken?
2000Er bleek geen millenniumbug te zijnTechOnnodige angst voor technologisch falen
2000‘Aanbevelingen goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording’
Rapport commissie Meurs
ZorgGovernance toegepast in de zorg
Aanleiding aanbevelingen Peters voor beursgenoteerde ondernemingen
Eerste governancecode zorg Hulpmiddel voor goede governance en om met RvT model om te gaan
2000Vuurwerkramp EnschedeMaatschappijTest veiligheidsregio’s, hulpdiensten en ziekenhuizen
2000Invoering POH somatiek huisartsenzorgHuisartsenzorgOntlasting huisartsIngrijpende wijziging organisatie huisartsenzorg
2000
.
FDA keurt Da Vinci operatierobot goedCuratieve zorgVerbetering operatietechniekVanaf 2005 wil ieder ziekenhuis er één hebben. Het ding blijkt te ingewikkeld en wordt te weinig gebruikt. Er zijn er tot 2020 circa 5000 wereldwijd verkocht
Circa 2000Wie krijgt een donorhartCuratieve zorgVanwege tekort donorharten stellen cardiochirurgen in Eramus MC criteria op voor wie een donorhart krijgt: Jong genoeg om hart lang
te gebruiken, geschikt voor de langdurige
therapie, begrijpt de therapie en spreekt Nederlands. TK schiet dat als discrimi- natie af, maar stelt er niets voor in de plaats
2001/2002‘Boter bij de vis’Curatieve zorgVanwege budgettering zijn eind 20ste eeuw wachtlijsten ontstaan. Minister Els Borst voert in dat medisch specialisten direct betaald worden voor hun werkWachtlijsten verdwijnen. Basis DBC systematiek
2001Café brand VolendamMaatschappijOntwikkeling maatschappelijk risicomanagement
2001MKZ crisisVolksgezondheidVoorloper Corona?
20019/11 aanval op Twin TowersGlobaalLeidt tot negativisme over moslims en mensen van kleur. Gewijzigde kijk op de noodzaak van publieke veiligheid
2001Ad Bos als eerste klokkenluiderBedrijfslevenKlokkenluiders regelingen
2002Invoering chartale EuroEUGulden verdwijnt. administraties moeten worden aangepast
2002Moord Pim FortuynMaatschappijToename populisme
2002Oprichting AFMFinanciënAFM houdt ook toezicht op zorgverzekeraarsInherente spanning: Zorgverzekeraar als onderdeel financiën moet van AFM (en EU) grote buffers aanhouden.
Zorgverzekeraar als onderdeel van zorg mag geen winst uitkeren en niet te veel geld ‘oppotten’, want dan wordt de premie te hoog
2003Sars epidemieGlobaalBegin meerdere pandemieën. Was hier lering uit te trekken, zodat Corona pandemie anders was aangepakt?
2003ParticipatiewetSociaal beleidMensen meer mee laten doen in de samenlevingBeperkt succes.
Voor sommige groepen zelfs verslechtering
Vanaf 2004SmartphoneTechIngrijpende verandering sociaal verkeer
2004Moord op Theo van GoghMaatschappijToename discriminatie
2004RookverbodVolksgezondheidPreventieOp termijn minder langdurig zieken met longproblemen. Negatief effect roken op gezondheid wordt steeds duidelijker
2004WRR rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’OverheidPoging om koers uit te zetten voor functioneren overheid en semipublieke organisatiesGeen. Door politici niet opgepakt
2004-2008Convenanten farmacieFarmacieAfspraken over prijsverlagingen geneesmiddelenMedicijnentekorten. Verwarring bij patiënten
Vanaf 2005Social mediaTechAlternatieve werkelijkheden
Vanaf 2005Cosmetische chirurgieMedische zorgNieuw schoonheidsideaal
2004Gezanten HoogervorstBedrijfsleven input voor de zorgLeren uit bedrijfslevenVerbetering veiligheid zorg door rapport Willemse Shell ‘hier werk je veilig of werk je niet’.
Rest sloeg niet aan:
- Peter Bakker TPG ‘Het kan écht: betere zorg voor minder geld’ over patiënten-logistiek
- Hans Kennedie Golden Tulip ‘Waarde, Waardering, Waardigheid’ over Hospitality Care sector
2004-2008Project ‘Sneller beter’ voor
betere veiligheid
ziekenhuizen
Curatieve zorgVerbeteren kwaliteit en patiëntveiligheid ziekenhuizenBlijvende verbetering kwaliteit en patiëntveiligheid
2005Oprichting CIZ RIO’s opgeheven Introductie ZorgZwaarte PakkettenAWBZ zorgLandelijke indicatiestelling i.p.v. regionaal moet objectiever.
Meetbaar maken welke zorg geleverd moet worden
Grote indicatiebureaucratie en lange wachttijden.
Regulering en indeling in categorie van te leveren zorg
2005DBC systematiek ziekenhuizenCuratieve zorgPrijs-prestatie-afspraken. Vervangt vaste tarieven.
Bedoeld voor kosten beheersing
Nederland eigen ingewikkelde DBC’s. Leert niet van buitenland. Verkeerde aanpak, waardoor opnieuw begonnen moet worden. Door onderhandelen alle partijen ontstonden 30.000 DBC’s. Enorme toename administraties ziekenhuizen
2005Planetree NederlandLangdurige zorgVisie en methode voor mensgerichte zorgOpgericht in USA 1978. Anno 2020 zijn 25 Nederlandse en Belgische zorgaanbieders Planetree gecertificeerd
Circa 2005Eden AlternativeOuderenzorgMensgerichte ouderenzorg Alternatief voor PlanetreeHeeft in Nederland niet echt voet aan de grond gekregen
2005WTZiZorg‘vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen’Het tegenovergestelde van vereenvoudiging overheidsbemoeienis
2005Invoeren preferentiebeleid medicijnen door verzekeraarsFarmacieVermindering aantal en kosten medicijnenInkomens apothekers dalen. Patiënt krijgt steeds andere medicijnen.
Tekorten medicijnen
2005Uitvoeringsbesluit WTZiZorgUitvoeringsregelsRvT wordt verplicht gesteld
2006ZorgverzekeringswetZorg RijksbegrotingPrincipiële wijziging financiering Een basisverzekering voor alle burgersBasisverzekering
‘Gereguleerde marktwerking in de zorg’
2006 (vermoedelijk)Invoering vereveningssysteem ZorgverzekeraarsZVW zorgSolidariteit burgers en risicoverevening zorgverzekeraars
2006Afschaffen abonnementstarief huisartsenZorgGevolg ZVWHuisarts wordt ondernemer i.p.v. publieke voorziening
2006Wet marktordening gezondheidszorgZorgRegelt ‘marktwerking’, informatie en tarievenBasis voor NZa
2006Oprichting NZa als vervanging van C(O)TGZorgMarktwerking dus geen centrale tariefstelling meer
2006-2011Steeds meer DBC’s vrij onderhandelbaarCuratieve zorgVan 10% in 2006
tot 65% vrij onderhandelbaar in 2011
Calculerend gedrag zorgverleners
Vanaf 2006Michael Porter “Redifining Health Care”: ‘Value Based Health Care’ (VBHC) Waarden- gedreven zorgCuratieve zorgMarketing principes toepassen in zorg. Waarde voor de patiënt creëren = uitkomsten voor patiënt gedeeld door de kostenVBHC kende lange aanloop. Wordt de laatste jaren op meerdere plaatsen in Nederland toegepast
Vanaf 2006Opkomst privékliniekenZorg en bedrijven‘Marktwerking zorg’Verbetering voor gestandaardiseerde behandelingen. Risico ‘cherry-picking’, waardoor ziekenhuizen met de commercieel niet aantrekkelijke behandelingen blijven zitten. Spanning als specialist zowel in ziekenhuis als in privékliniek werkt
2007Akzo Nobel verkoopt OrganonFarmacieBegin afhankelijkheid van Nederland voor (dure) medicijnen uit het buitenland
2007Wijziging ZVW van no-claim naar eigen risicoZorgKostenbeheersing curatieve zorgMeer calculerend gedrag verzekerden?
2007GeneesmiddelenwetFarmacieOpvolger wet uit 1958Beheersing kwaliteit, kwantiteit en prijs geneesmiddelen
2007Introductie Magneet ziekenhuizen in Nederland door V&VN
Later ‘Excellente
zorg’
Curatieve zorgArbeidsvreugde van verpleging in ziekenhuizen verhogen en verbeteren patiëntveiligheidVooral iets voor verpleegkundigen. Specialisten hebben nooit meegedaan. NPF lijkt afgehaakt
2007Oprichting BuurtzorgZorgGeheel andere manier van wijkverplegingNog steeds de lieveling van politiek en media
‘Voorbeeld’ voor andere zorgaanbieders. Veel -niet altijd geslaagd- kopieergedrag
2008 - hedenInvoeren preferentiebeleid geneesmiddelenFarmacieKostenbeheersing door alleen preferente geneesmiddelen voor te schrijvenVerwarring bij de patiënt, die iedere keer andere pillen krijgt. Weerstand bij huisartsen omdat zorgverzekeraar ‘op hun stoel gaat zitten’
2008Invoeren POH GGZEerstelijnZie POH somatiek.
2008Wet publieke gezondheidVolksgezondheidRegelen publieke gezondheidszorg. Aanzet tot preventieEffect niet duidelijk
2008Financiële crisisGlobaalBanken geen betrouwbare partner meer. Zorgorganisaties sneller in bijzonder beheer. Overheid springt bij en krijgt daardoor groter begrotingstekort.
AFM met DNB gaat bestuurder en toezichthouders van zorgverzekeraars toetsen net als bij banken.
2009WHO maakt zich zorgen over pandemie Mexicaanse griepVolksgezondheidWaren meer pandemieën te voorzien?
2009Minister Ab Klink verklaart de IJsselmeer-ziekenhuizen tot ‘systeemziekenhuis’Zorg FinanciënMotivatie om dit ziekenhuis te steunen.
Copycat gedrag n.a.v. systeembanken
Blijvende verwarring of overheid moet ingrijpen als een ziekenhuis omvalt
2009Lean/Sic SigmaAlle bedrijfstakkenEfficiency. Waarde voor de cliëntVerbetering bedrijfsvoering. Soms ook doorgeschoten in alles wegbezuinigen
Vanaf 2010Diversiteit in geneeskunde ‘ontdekt’Curatieve zorgGaandeweg wordt duidelijk dat veel onderzoek, diagnostiek en behandeling gebaseerd is op gezonde jonge en middelbare witte mannen.
Dat maakt een deel van de geneeskunde ongeschikt voor vrouwen, ouderen, mensen met meerdere kwalen en mensen met een andere huidskleur. Zo vertonen vrouwen heel andere klachten bij een hartinfarct, waardoor deze vaker
gemist wordt
Nieuw onderzoek en nieuwe behandelingen. Ook onder druk van patiëntenbewegingen
Vanaf circa 2010Kritiek op Evidence Based MedicineVolksgezondheidHandelsvrijheid professionals te veel ingeperkt. ‘Best practice’ wordt de enige mogelijkheid
2010“If Disney ran your hospital”Curatieve zorgFred Lee verklaart principes pretpark van toepassing op ziekenhuizenKortstondige hype
2010Afschaffen bouwregime zorg Opheffing College Bouw (sinds 1971 onder verschillende namen)VolksgezondheidHuisvestingscomponent komt in budget zorginstelling. Voor Bouw hebben ze geen toestemming meer nodig, maar moeten
financiering in de
markt vinden
Huisvesting genormaliseerd. Minder overheidsregulering. Meer afhankelijk van banken
2010ROM GGZZorgInvoeren meetinstrument om professional en cliënt de voortgang van de behandeling te laten metenBureaucratisch instrument om de prestaties van GGZ te meten en daarop af te rekenen
2011CIZ wordt MO- ZaakZorgOverheid mag geen taken uitvoeren, die ook op de markt kunnen
2011Eerste Kamer schiet landelijk schakelpunt EPD af vanwege privacyICT
Zorg
Angst voor privacy patiëntGrote achterstand in uitwisseling patiëntgegevens
2011Machteld Huber introduceert nieuwe definitie gezondheid “positieve gezondheid”Gezondheid‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen
en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Positieve Gezondheid
is een verdere uitwerking van dit concept
WHO heeft overwogen de definitie over te nemen, maar het is typisch een definitie voor rijke landen. Voor arme landen is de WHO definitie uit 1948 beter: ‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity’
2011 e.v.Minister Schippers sluit hoofdlijnenakkoorden met curatieve zorg en GGZ Later ook met paramedische zorg en huisartsenZorgVermindering stijging kosten gezondheidszorg. Staat haaks op de principes van marktwerking, die de mi- nister aanhangt. Is eigenlijk weer gewoon budgetteringAkkoorden succesvol. Minder stijging kosten zorg. Praktijk wordt onder volgend kabinet doorgezet
2011VWS project regelarme zorgZorgBedoeld om minder regels in de zorg te krijgenNog niet echt gelukt. Allerlei vervolgprojecten. In 2019 ‘Ontregel de zorg’
2012Inkoop en verstrekken dure geneesmiddelen gaat van apothekers naar ziekenhuizenZorgDure geneesmiddelen goedkoper door inkoopvoordeel ziekenhuizenIn 2010 bij Klink afgedwongen door Eeke van der Veen (PvdA). Strijdig met principe van meer naar eerstelijn.
Voordeel was maar tijdelijk omdat
ziekenhuizen minder korting kregen
2012Nederlandse Patiëntenfederatie neemt initiatief tot Persoonlijke Gezondheids OmgevingGezondheidBurger/patiënt moet over zijn eigen medische gegevens beschikken en niet afhankelijk zijn van de zorgverlenerMogelijk vanaf juli 2020
2012Regeerakkoord VVD PvdARegeringBezuinigen op zorgOntslag zorgmedewerkers (10.000<> 50.000). Later permanente schaarste aan zorgmedewerkers
Januari 2012 - juni 2012Invoeren en afschaffen vrije tarieven tandartsenZorgVrije tarieven tandartsenNa jaren onderhandelen ingevoerd. Omdat 10% tandartsen hoge tarieven berekende is dit besluit na 6 maanden al teruggedraaid
2012DOT vervangt DBCCuratieve zorgDOT betekent DBC’s Op weg naar Transparantie. 30.000 DBC’s worden vervangen door 4.400 DBC zorg- productenDe ene bureaucratie wordt door de andere vervangen
2012Afspraken verzekeraars en apotheken over zorg en medicijnprijzenFarmacieKostenbesparing
Vanaf 2012Discussie over populatiebekostigingZorgAndere financieringIn 2020 nog niet gerealiseerd. Samenhang met triple-aim gedachtengoed. Komt terug in discussienota VWS ‘zorg voor de toekomst’ van 2020
2012Minister Schippers gaat zelf met farmaceuten onderhandelen over dure geneesmiddelenFarmacieBesparen op kosten dure geneesmiddelen‘Naasting’
Overheid maakt private functie deels publiek
Vanaf circa 2012Opkomst ‘wearables’ en trackersGezondheidOpkomst horloges e.d. om je conditie te meten als je bezig bent. Eerst in sport, later breder en ook in zorgOntstaan van de ‘zelfmetende mens’. Ook in bewaken gezondheid steeds meer gebruikt middel voor zelfpreventie en contact met zorgverlener
2013 e.v.Apothekers gaan failliet. Onderzoeker Rinnooy Kan dringt aan op fundamenteel onderzoek naar positie apothekers.FarmaciePositie (stads) apothekersVolgend kabinet gaat niet op dit probleem in
2013WNTOverheid en alles wat daarop lijkt te lijken.Beperken topinkomens ‘semipublieke’ organisatiesKostbare bureaucratie.
Frustraties bij bestuurders en toezichthouders. Belemmering goed bestuur zorg. Eisen financiers
2013Kabinetsbesluit versobering ouderenzorgFinanciën ZorgSluiting alle verzorgingshuizenOntstaan ‘gat’ tussen wonen thuis en verpleeghuis
2013Rapport Halsema ‘een lastig gesprek’Overheid en semi-publieke sectorenPoging tot advies over ‘Behoorlijk Bestuur’Publieke belangen moeten expliciet gemaakt worden en gekwantificeerd worden.
Overheid en maatschappelijke organisaties door elkaar gehaald. Semipublieke organisaties moeten zich als overheid gaan gedragen
2013Ebola in AfrikaVolksgezondheidVoorspeller wereldwijde pandemieën?
2013Jaarlijkse Nationale DenktankZorgNationale Denktank geeft 10 oplossingen voor ‘Veerkrachtzorg’
1. Gedeeltelijk eigen risico
2. Praatpaal in openbare ruimte
3. Advieswinkel
4. Samen uit moet Oud korting
5. Carte blanche
aanpak Jeugdzorg
6. Samen Sterk plan
7. De Zelfwijzer
8. Zorgkwaliteit verspreid
9. Health Impact Bounds
10. Getrapt pensioen
Heeft weinig effect gehad
2013Introductie Triple-Aim in NederlandZorgDrie doelen
1 Verbetering
ervaren kwaliteit van zorg
2 Verbetering van de gezondheid van een populatie
3 Vermindering van de kosten (van de zorg) per hoofd van de bevolking
Later ‘Quatro Aim’ met als toevoeging ‘het realiseren van tevreden zorgprofessionals’ Komt in 2020 terug in de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van VWS
2013 - 2018Geleidelijke uitfasering expost verevening zorgverzekeraars ZVWZorg FinanciënVolledige marktwerking voor zorgverzekeraarsMeer risico’s en dus ander gedrag zorgverzekeraars
Aantasting solidariteit zorgstelsel
2014UMCU transplanteert geheel kunststof schedelCuratieve zorgOntwikkeling kunstmatige implantaten
2014Afschaffing AWBZZorg, Financiën- Kosten remmen
- Van recht naar voorziening
- Ondersteuning uit kosten zorg
- EMU saldo
2014/ 2015Wmo en WlzZorg en welzijnAls bij AWBZ
2014Start programma ‘Zorg voor Beter’OuderenzorgVerbetering kwaliteit zorg verpleeghuizenPermanent kennisplein bij Vilans
2014JeugdwetJeugdzorgJeugdzorg naar gemeenten
2014Minister Schippers wil artikel 13 Zvw wijzigen, zodat zorgverzekeraars geen ongecontracteerde zorg hoeven betalen.
Dit wordt getorpedeerd door het begrip
‘vrije artsen keuze’ dat door de wijziging van dit artikel niet mogelijk zou zijn
Financiering zorgZvw geheel door voeren. Betaling ongecontracteerde zorg stoppen. Einde wildgroei polissen- GGZ zegt hoofdlijnenakkoord op
- Actiegroepen en linkse partijen zijn tegen
- Wetswijziging gaat niet door
- ZVW wordt niet afgemaakt
- Nietgecontracteerde zorg wordt soort ‘geuzendaad’
- Free riders op basisverzekering
- Gebrek aan solidariteit
- Ook volgende pogingen stranden
- Ongecontracteerde zorg en wildgroei anno 2020 nog steeds een probleem
2014Invoering passend onderwijs en afschaffen speciaal onderwijsOnderwijsAlle kinderen moeten naar gewone school Zo nodig met ondersteuningZelfde normalisatie en inclusie tendens als in gehandicaptenzorg
2014Oprichting Zorginstituut als opvolger ziekenfondsraad (tot 1999) en diens opvolger College voor ZorgverzekeringenZorg- Advies aan VWS over basispakket en beroepen en opleidingen.
- Verdeling verevening
- Adviezen over kwaliteit aan zorgaanbieders
Vanaf 2014Smart speaker, virtuele assistenten, spraakherkenning komen op de marktTechMaakt sturing door spraak mogelijkVanaf 2018 ook in gebruik bij consulten in de GGZ, zodat assistent het verslag maakt i.p.v. de professional
2014Introductie begrip ‘Shared Savings' in NederlandCuratieve zorg naar preventieIdee dat als de opbrengsten van een verbetering in de gezondheid bij de één ligt en de kosten bij de ander, dat dan degene met de kosten ook een deel van de opbrengsten krijgt.Komt over uit Duitsland en USA Vooral spel tussen ziekenhuizen en huisartsen enerzijds en verze- keraars anderzijds
2015Start experimenten Bernhoven en Rivas met meerjaren aanneemsomCuratieve zorgPraktische vertaling van Shared savingsBlijkt na aantal jaren succesvol Voorwaarde is dat belangen ziekenhuis en medisch specialisten parallel lopen
In 2020 successen bij Bernhoven en Rivas, maar nog niet op grote schaal ingevoerd
2015Transitie naar gemeentenOverheidGemeenten verantwoordelijk voor
Wmo Jeugdzorg Participatiewet
2015Regeling 2012 over inkoop medicijnen door ziekenhuizen afgeschaftFarmacieLeverde geen besparingen op maar wel ongemak voor patiënt en zorgverleners
2015Indicatiestelling naar gemeenten Keukentafel-gesprekkenSociaal domeinOndersteuning op maat en/of kostenbesparingIndicatiestelling niet meer objectief en onafhankelijk maar door lokale politiek wordt bepaald
2015Fox IT verkocht aan het buitenlandBedrijfsleven OverheidVoor het eerst komt overheid erachter dat met verkoop bedrijf ook essentiële data van overheid en zorg in handen van buitenlandse bedrijven en overheden komen
2015Integrale bekostiging ziekenhuizenCuratieve zorgIntegratie bedrijfsvoering ziekenhuis en specialisten, zoals Biesheuvel in 1995 wilde Keuze loondienst, participatie of MSBVeel specialisten kiezen voor MSB
2015Invoering MSB Wet integrale bekostigingCuratieve ZorgBeheersing kosten medische zorgDubbele governancestructuur ziekenhuizen nog steeds niet opgelost
2015Rapport IGZ: ‘Verbetering van de kwaliteit in Verpleeghuizen gaat langzaam’VerpleeghuizenAandacht voor kwaliteit verpleeghuizen IGZ publiceert onder druk staatssecretaris onjuiste lijst met 150 slechte verpleeghuizenVertrouwen veld in werkwijze IGJ is weg
‘Schandpaal’ effect.
Mede aanleiding voor manifest Hugo Borst en programma waardigheid en trots
2015Invoering zorgprogramma’s huisartsenZorgChronische ziekten buiten ziekenhuis behandelenDraagt niet bij aan integrale eerstelijnszorg
Allerlei organisatievormen huisartsen
Opkomst governance huisartsenorganisaties
2016Zorgmanifest Hugo BorstVerpleeghuizen2 miljard extra en
45.000 FTE extra voor VVT
Wat is ervan terechtgekomen?
2016Start VWS Programma Waardigheid en trotsVerpleeghuizenVerbetering kwaliteit zorg verpleeghuizenProgramma loopt nog in 2020
2016Minister Schippers wil dat medisch specialisten in loondienst gaan of aandeelhouder worden.Curatieve zorgAfschaffen MSB en onbestuurbaarheid ziekenhuizen Schippers heeft geld over voor de overgang naar loondienstVerzet medisch specialisten en ziekenhuizen
Fictie van ‘vrij gevestigde’ specialist blijft
MSB blijft
Jonge specialisten gaan vaker in loondienst
2016Hans Becker opent eigen verzorgingshuis RoosenburghOuderen zorgBecker wil hier opnieuw zijn filosofie van geluk realiseren, die hij eerder (1991) bij Humanitas Rotterdam in de praktijk brachtZijn filosofie is bij Humanitas na zijn vertrek niet verder toegepast
2016Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorgZorgVervangt Kwaliteitswet uit 1996
Vanaf 2016Splitsing basis GGZ en specialistische GGZGGZGoedkoper Basis GGZ koppelen aan eerstelijnIngrijpende reorganisatie GGZ instellingen
Zie ook Triëst 1991
2016VWS krijgt 2 ministers en een staatsecretarisKabinetNiet duidelijk waaromZie 1994
2017Zorginstituut neemt besluit over kwaliteitseisen verpleeghuiszorgVerpleeghuizenKwaliteitsverbetering1 ZIN besluit, omdat het veld er niet uitkomt
2 Kosten 2,1 miljard
TK ontdekt dat besluit ZIN de kracht van wet heeft
VWS probeert sindsdien die kracht van wet terug te draaien, maar dat is nog niet gelukt
2017VGN stelt kwaliteitskader WLZ zorg gehandicapten vastZorg voor gehandicaptenKwaliteitsverbeteringKwaliteitskader loopt tot 2022 Hier werd het veld het zelf eens, zodat ZIN niet in hoefde te grijpen (zie kwaliteitskader ouderenzorg
2017WRR rapport 97 ‘Weten is nog geen doen’Redzaamheid burgerWRR stelt vast dat het beleidsaxioma dat de burger zelfredzaam is een fictie is
Meer dan de helft van de bevolking ontbeert tenminste eenmaal in zijn leven het vermogen tot rationeel en redzaam handelen
Deze gedachte begint langzaam invloed op het beleid te hebben
Meerdere malenGeen winst in zorg toestaanZorg en ondernemenAngst voor ‘weglekken’ zorggeldBelemmering financiering m.n. ziekenhuizen
Vanaf 2010AppsTechFundamentele wijziging van beschikbaarheid kennis en mogelijkheden zelf zaken te doen
Veel gezondheidszorg apps
2016Philips wordt bedrijf voor medische technologieBedrijfslevenNa afstoten andere bedrijfsonderdelen richt Philips zich alleen op medische technologieTe verwachten grote technologische ontwikkelingen in de zorg
2018Meer taken en BIG registratie van mondhygiënisten tegen- gehouden door KNMTZorgEr bestond overeenstemming over aanpassing BIG om mondhygiënisten voorbehouden handelingen te laten uitvoerenKNMT (tandartsen) schiet dit op het laatst af vanwege hun financieel belang
2018Nationaal Preventieakkoord van overheid met 70 maatschappelijke organisatiesVolksgezondheidTerugdringen:
- Roken
- Obesitas
- Overmatig alcoholgebruik
Effecten nog niet bekend
2018AVGEUBewaking privacy burgerBelemmering uitwisseling gegevens
Grote bureaucratie
Vanaf 2018Inzicht dat algoritmen niet neutraal zijnTech AI1 Syri project overheid wordt afgeblazen omdat het discrimineert.
2 idem voor poltitiesysteem om criminaliteit in wijken te voorspellen.
3 In Silicon Valley blijken selectieprogramma’s voor nieuw personeel alleen maar jonge mannelijke nerds op te leveren
Inzicht dat de vooroordelen van de mensen, die input voor een algoritme geven leidt tot bias in het systeem
‘Garbage in, Garbage out’. Roep om ‘verantwoording’ over de inhoud en opbouw van algoritmen
2019BIG 2ZorgHerordening verpleegkundige beroepenIngetrokken door Bruins toen V&VN terugkwam op eerdere bijdrage na woede achterban
2019VWS start project (ont)regel de zorg (ORDZ)ZorgMinder regels in de zorgVervolg op regelarme zorg uit 2011
Vanaf 2019Ervaringsdeskundigen in WMOSociaal domeinNaar voorbeeld GGZ nu ervaringsdeskundigen bij gemeenten. Vooral bij schuldhulp-verleningEerste ervaringen zijn goed
2020BOPZ wordt vervangen door Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwangGGZBestuurlijke mogelijkheden om onvrijwillige of gedwongen behandeling op te leggen
2020PGO Persoonlijk Gezondheid Omgeving per 1 juli beschikbaarICT en zorgNaast EPD van de zorgverlener over de patiënt komt dossier van patiënt over eigen gezondheidGaat PGO het winnen van EPD of blijven beiden naast elkaar bestaan?
Worden medische data echt van de patiënt?
2020CoronaGlobaal- Volksgezondheid staat ineens centraal
- Overbelasting gezondheidszorg
- Jarenlange efficiencyslagen betekenen dat er (i.t.t. Duitsland) geen buffers zijn
- Versnelde invoering van EHealth en digitale consulten
- Afschaling reguliere zorg
- Roept de vraag op of alle geplande zorg wel nodig was
- Verpleeghuizen moeten kiezen tussen leefbaarheid en veiligheid van hun bewoners. Kiezen voor het laatste.
- Overbelasting zorgpersoneel.
- Pikorde in zorg herbevestigd. Alle beschermingsmiddelen eerst naar ziekenhuizen.
- Minder geschoolde ‘hulptroepen’ kunnen nu wel ingezet worden, terwijl dat eerst door professionals tegengehouden werd.
- Nieuw beeld van wat essentiële beroepen voor de maatschappij zijn
2020Minister de Jonge neemt de inkoop van beschermingsmiddelen tegen Corona over van de zorginstellingenZorgSneller beschikken over beschermingsmiddelen en rechtvaardiger verdeling ervan- ‘Naasting’
- Overheid maakt private functie deels publiek
- Zie ook 2012 als Schippers over dure geneesmiddelen gaat onderhandelen
- Geschiedt zonder overleg
- Leidt tot fors tekort aan beschermingsmiddelen.
- Overheid kan het niet beter dan ziekenhuizen
2020BIG terug naar de kernZorgBIG ontdoen van bureaucratische ballast.
Brief van Van Ark aan de TK
Nog geen
2020Rapport 16de Studiegroep Begrotingsruimte geeft nadrukkelijk aan dat kosten zorg niet langer te dragen zijnFinanciënKostenstijging gezondheidszorg moet beperkt worden
2020VWS brengt discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ uitZorg en WelzijnDrie Thema’s:
1 Preventie & gezondheid
2 Organisatie
& regie (van de zorg)
3 Vernieuwing & werkplezier
Samenballing van thema’s, die in eerdere jaren geadresseerd zijn.
- Rapport bevat veel beleidsopties.
- Poging om dingen die eerder niet gelukt zijn (o.a. artikel 13 ZVW wijzigen en terugdringen ongecontracteerde zorg) nu weer voor te stellen.
2020Zwart scenario IC beddenCuratieve Zorg- Intensivisten stellen scenario op voor als er te weinig IC bedden zijn en medische criteria tekort schieten
- Dan leeftijdsselectie.
- Minister wil loting
- Kamer is tegen
- Leeftijdsselectie blijft
Kernvraag:
Wie bepaalt maatschappelijke ethische keuzen, de professionals of de politiek.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl