Mogelijkheden bekostiging E-Health 2018

Mogelijkheden bekostiging E-Health 2018

Op 12 januari jl. bespraken we bij C3 in onze wekelijkse vrijdagochtendbespreking dit keer de bekostiging van nieuwe ICT toepassingen in de zorg; E-Health.

Behoefte en onzekerheid
Uit onderzoek van het NIVEL en Nictiz blijkt dat er een aanzienlijke behoefte is aan E-Health toepassingen, zowel bij zorgverleners als bij zorggebruikers. Dit kan zijn op het gebied van de zorgverlening zelf (e-consulten, e-monitoring) maar ook op het gebied van ondersteuning zoals afspraakplanning en informatievoorziening.

Het werkelijke gebruik van E-Health blijkt echter achter te blijven. Er is vaak toch nog onduidelijkheid over de bekostiging of de kostendekking van E-Health toepassingen.

Verzekerde zorg?
Alle E-Health toepassingen die onderdeel uitmaken van zinnige en effectieve zorg mogen door zorgaanbieders worden gedeclareerd ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Als bestaande, al verzekerde zorg in een E-Health vorm wordt aangeboden, blijft dat immers verzekerde zorg - mits de samenstelling en effectiviteit van de verleende zorg niet wezenlijk wijzigen.

Mogelijkheden per sector zijn veelal al aanwezig
Elke zorgsector kent echter zijn eigen bekostigingssystematiek. Het is afhankelijk van het type verleende zorg welke mogelijkheden er zijn om E-Health in te zetten.

Er blijkt anno 2018 al heel veel mogelijk. In veel zorgsectoren is er sprake van functioneel omschreven prestaties; hierin is niet vastgelegd hoe de zorg precies geleverd moet worden. In al deze gevallen - van zorgzwaartepakketten in de Wlz tot prestaties in de basis GGZ - zijn E-Health toepassing en integraal in te passen in de huidige bekostiging.
In diverse sectoren zijn er specifieke E-Health prestaties aangemaakt, veelal voor e-consulten. Ook kunnen er facultatieve prestaties worden aangevraagd bij de NZa en vervolgens worden afgesproken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars
In de ziekenhuisbekostiging is er eveneens een wijziging aangebracht in 2018. Waar telconsulten en beeldcontacten tot 2017 niet meetelden in de grouperafleiding, is dat per 2018 wel het geval. Dit maakt de e-consulten in de ziekenhuiszorg dus nu ook declarabel.
(NB: bij de inkoop moet men wel rekening houden met een verschuivingen van licht ambulante zorgproducten naar middel, waarvoor prijsaanpassingen noodzakelijk kunnen zijn.)

Terughoudendheid omwille van bekostiging vaak niet nodig
Kortom, terughoudendheid bij de inzet van E-Health door onzekerheid over de bekostiging is vaak niet nodig. In elke zorgsector zijn er mogelijkheden de behoefte aan deze toepassingen in te vullen.

Meer weten over de bekostiging van E-Health in uw organisatie? Neem contact op met C3 via telefoonnummer 033-4343170.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl