Organisatieonderzoek

Organisatieonderzoek

Soms kan het nodig en zinvol zijn om uw organisatie of een deel daarvan door een deskundige buitenstaander te laten doorlichten. C3 is die deskundige buitenstaander. C3 werkt methodisch, zet onderzoekers in die een diepgaande kennis van de zorg hebben en is betrouwbaar en integer. C3 onderzoekt niet alleen wat er gezegd wordt, maar vooral wat er gedaan wordt. C3 weet dat geen enkele organisatie perfect is en kijkt nadrukkelijk wat er wel goed gaat. C3 beseft dat uw organisatie verandert doordat er onderzoek wordt gedaan. C3 geeft een evenwichtig oordeel.

C3 onderscheidt twee vormen van organisatieonderzoek, namelijk het preventieve organisatieonderzoek en het diagnostische organisatieonderzoek. Bij een preventief organisatieonderzoek is de centrale vraag hoe de organisatie ervoor staat. C3 is dan als het ware de wijkagent, die zijn wijk kent en weet waar de risicogroepen verblijven. Of de huisarts die een total body scan doet. Bij een diagnostisch organisatieonderzoek is de vraag wat er aan de hand is. Bij een dergelijk onderzoek is C3 de rechercheur, die een inbraak onderzoekt. Of een medisch specialist, die onderzoekt welke ziekte de klachten veroorzaakt.

Preventief organisatieonderzoek

Vragen
Hoe staat mijn organisatie/afdeling ervoor?
Waar liggen de risico’s?
Wij gaan veranderen. Om de resultaten te kunnen beoordelen, willen we een nulmeting doen.

Werkwijze C3
De eerste stap is het formuleren van de vraag. Wat wilt u onderzocht hebben en waarom? Op basis van uw vraag formeert C3 een team van deskundige consultants, die de zorg door en door kennen. Dit team maakt een onderzoeksplan, dat door u wordt goedgekeurd. Wij lichten op basis van dit plan de afdeling/organisatie op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze door. Wij kijken daarbij naar kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering, cultuur, inzet personeel en waardering door cliënten en personeel. Wij doen dit door gesprekken met cliënten en medewerkers, het bestuderen van documenten en het bekijken van de dagelijkse gang van zaken. Wij trekken de kasten open en kijken achter gesloten deuren. Waar nodig doen wij gericht aanvullend onderzoek. Het onderzoek ronden wij af met een rapport, waarin wij onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen vastleggen. Dit rapport presenteren wij aan u/opdrachtgever en desgewenst aan andere belanghebbenden.

Preventief onderzoek vindt plaats op basis van vertrouwen. Wij lopen rond in de organisatie, participeren en vormen zo een reëel en genuanceerd beeld. Wij vinden het daarom van belang dat cliënten en medewerkers van tevoren goed geïnformeerd worden over doel en werkwijze van het onderzoek. Deelname aan het onderzoek mag geen gevolgen hebben voor medewerkers.

Wat levert het op?
Door het preventieve onderzoek krijgt u een objectief beeld van uw organisatie. Wat gaat goed, waar kan het beter en welke risico’s loopt u. Bovendien krijgt u handvatten hoe u het functioneren van uw organisatie kunt verbeteren.

Het is ook mogelijk om het preventieve onderzoek periodiek uit te laten voeren. Daarvoor hebben wij een aantrekkelijk abonnement beschikbaar.

Diagnostisch organisatieonderzoek

Vragen
Een belangrijk project is vastgelopen. Hoe komt dat?
Het lukt maar niet om de gewenste cultuuromslag te maken. Waardoor stagneert het?
De samenwerking tussen organisaties stagneert. Waar gaat het mis?
Er zijn problemen binnen de RvT, de RvB of tussen de RvB en de RvT. Hoe lossen we die op?

Werkwijze C3
C3 brengt uw vraag in kaart en formeert op basis daarvan een deskundig onderzoeksteam. De leden van het onderzoeksteam moeten voor alle partijen acceptabel zijn. Vervolgens maken wij zorgvuldige afspraken over de werkwijze. Daarbij komen onder andere de volgende vragen aan bod:

Wie wordt er geïnformeerd over het onderzoek en hoe?
Welke stukken gaan wij bestuderen?
Welke mensen interviewen wij?
Worden er verslagen van de gesprekken gemaakt?
Kunnen geïnterviewden reageren op deze verslagen?
Hoe en aan wie worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd?
Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?
Vervolgens voert C3 het organisatieonderzoek uit. Wij gaan op zoek naar feiten en bewijzen en vormen ons op basis daarvan een mening. Wij vragen door. Zo nodig gaan wij een tweede gesprek aan of bestuderen extra stukken. Wij leggen onze conclusies aan de geïnterviewden voor en geven hen de gelegenheid om daarop te reageren. Het onderzoek ronden wij af met een rapport, waarin wij onze bevindingen en conclusies vastleggen. Dit rapport wordt conform de eerder afgesproken werkwijze gepresenteerd. Desgewenst doen wij aanbevelingen voor het vervolg.

Diagnostisch organisatieonderzoek brengt onveiligheid met zich mee, omdat de uitkomsten consequenties kunnen hebben voor betrokkenen. Betrokkenen dienen te weten wat hun rechten en plichten zijn en hoe wij met de informatie die zij geven omgaan. Wij maken vooraf heldere afspraken hoe we met de uitkomsten van het organisatieonderzoek omgaan.

Wat levert het op?
U krijgt een genuanceerd en objectief oordeel over vaak precaire kwesties. Hiermee kunt u stappen zetten, waardoor de organisatie weer verder kan.

Meer informatie?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 033-4343170 of per mail info@c3am.nl

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl