Het Platform Advieskwaliteit: het verder ontwikkelen van de rol van kennis bij organisatieadvisering

Het Platform Advieskwaliteit: het verder ontwikkelen van de rol van kennis bij organisatieadvisering

Goed adviseren vereist een effectieve combinatie van art & science. Het Platform Advieskwaliteit richt zich op het verder ontwikkelen van de ‘science-kant’ van het adviesvak. Het Platform wil dit doen door een ‘community of practice’ te vormen van adviseurs en andere belanghebbenden om gezamenlijk aan dit aspect van het vak te werken. Inmiddels is er al veel voorbereidend werk gedaan en wordt binnenkort de eerste van een reeks ontwikkelworkshops gehouden. Wie mee wil doen is van harte welkom. Er zijn diverse mogelijkheden om bijdragen te leveren. 

Het doel van het Platform kan ook worden geformuleerd als het bevorderen van Evidence-Based Practice (EBP) bij organisatieadvisering. EBP kan worden gedefinieerd als ‘het oplossen van veldproblemen met behulp van de best beschikbare kennis’. (Het betekent bijvoorbeeld niet het protocolleren van professioneel handelen of het alleen mogen uitvoeren van volledig bewezen interventies). Zo gedefinieerd, is EBP de kerneis voor iedere professie en volgens het Platform zou dit ook voor de organisatieadviseur moeten gelden. 

Om bovenstaand doel te bereiken wordt er langs vier actielijnen gewerkt. 

1. Het verder ontwikkelen van de methodologie van adviseren
vanuit de wens om EBP daarin een plaats te geven (rekening houdend met het eigen karakter van organisatieadvisering). Hierbij ligt de focus op:

- de probleemstelling en contractering;
- het managen van het proces van onderzoek, ontwerp en verbetering;
- het articuleren en valideren van advies en de organisatie van de realisatie daarvan.

2. Het expliciteren, generaliseren en valideren van ervaringskennis
om daarmee op een wetenschappelijk verantwoorde wijze het uitgebreide bestand van ervaringskennis van de advieswereld te ontsluiten en bruikbaar te maken voor adviseurs en klanten. Dit soort kennis moet een belangrijke input gaan vormen voor EBP. 

3. Bevordering van gebruik van de best beschikbare kennis

bij het oplossen van veldproblemen, het kernpunt van EBP: hoe de benodigde kennis te definiëren, te vinden en toe te passen bij onderzoek, ontwerp en verandering en voorts het (laten) realiseren van de daarvoor benodigde infrastructuur (waaronder het ontwikkelen van De Gids voor de Organisatieadviesliteratuur). 

4. Het creëren van een Community of Practice
van mensen die gezamenlijk willen gaan werken aan het verder ontwikkelen van het adviesvak door de ‘science-kant’ van het vak te versterken met als doel om de kwaliteit van advisering significant te verbeteren. 

Het Platform Advieskwaliteit heeft een ‘Regiegroep’ van momenteel acht personen. Het ontwikkelwerk zal gedaan worden in werkgroepen en in binnenkort te organiseren workshops.

Het Platform zal zich ontwikkelen tot een gemeenschap bestaande uit leden van regiegroep en werkgroepen, plus ‘klankbordleden’, mensen die de doelstellingen van het Platform willen steunen door deel te nemen aan bijeenkomsten waarin deelresultaten van werkgroepen worden besproken ter aanvulling en verbetering. Er zijn dus diverse mogelijkheden om  bijdragen te leveren.  

Het platform bestaat ruim 2 jaar en is indirect voortgekomen uit de Dag van de Orde 2014 die als onderwerp de samenwerking tussen wetenschap en praktijk had. De activiteitencommissie (AC), die het platform ondersteunt, en de Wetenschappelijke Raad werkte hier destijds nauw met elkaar samen. De AC wil de kennis en inzichten die binnen het platform worden opgedaan gebruiken ten behoeve van haar programma. In die zin biedt het platform ook de mogelijkheid de interactie aan te gaan met de achterban van de Ooa. Er nemen zo'n 12 personen deel aan het Platform Advieskwaliteit: een gemengd gezelschap vanuit de wetenschap en praktijk die het interessant vindt aan de ontwikkeling van het adviesvak te werken.  

Geïnteresseerd? Mail naar: Secretariaat@c3am.nl of Bel: 033-4343170.

Dan neemt Joan van Aken, Elsbeth Reitsma , Ronald van Tol of een ander lid van de Regiegroep contact met je op.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl