Doel van dit werkboek

Doel van dit werkboek

Dit werkboek is de eerste stap op weg naar een publicatie en een bijeenkomst over 33 jaar ontwikkelingen in de gezondheidszorg en welzijn en een vooruitblik voor de komende pakweg 9 jaar.
Het werkboek bevat een overzicht van ontwikkelingen in 33 jaar Nederlandse gezondheidszorg. Aanvullend hebben we een inventarisatie gemaakt van de motto’s, die in de loop der jaren gebruikt zijn om veranderprogramma’s in de zorg een naam te geven en innovatie te stimuleren. Het is interessant om te kijken wat al die veranderprogramma’s hebben opgeleverd. Zijn daar lessen voor de toekomst uit te halen voor succesvolle veranderinterventies in zorg en welzijn? Wat werkt wel en wat niet? Maakt het voor het succes van een verandering uit wie de initiator is; de overheid, de zorginstellingen, hun brancheorganisaties, de toeleverindustrie of toch juist die koppige eenling, die doorgaat tot hij succes heeft?
Omdat onze eigen publicaties de tijdgeest weergeven en een beeld geven van waarmee we in welke tijd bezig waren, hebben we een overzicht van onze inhoudelijke publicaties toegevoegd.

Dat doen we aan de hand van een aantal thema’s. Dat zijn er nu 12, maar het zou mooi zijn daarin nog een reductie aan te brengen tot bij voorbeeld 9 (3x3).

Voor onze jubileumpublicatie willen we de thema’s uitwerken tot een beeld, waarin inhoud en proces van ontwikkelingen van zorg en welzijn in dit thema samenkomen tot een aantrekkelijk en gemakkelijk te lezen essay of aantal essays. Die essays willen we graag maken samen met de mensen die in het verleden, nu en (hopelijk) in de toekomst met C3 werk(t)en waarmee een ‘warme’ relatie bestaat. We denken dan aan onze opdrachtgevers, onze alumni, samenwerkingspartners en mensen die ons goed kennen. We willen die stakeholders op tenminste twee manieren betrekken bij de totstandkoming van het eindresultaat:
- Een groot aantal willen we het werkboek toesturen (digitaal of fysiek) en daarna met hen bespreken wat ze van een of meerdere thema’s vinden en of ze nog                       aanvullingen op de canon hebben.
- Met anderen, die daar zin in hebben, willen we gezamenlijk een essay schrijven, dan wel hen uitnodigen hun eigen visie in een essay weer te geven. Ook zij ontvangen
uiteraard dit werkboek.
Bij de gekozen thema’s zouden we ons een aantal vragen kunnen stellen, die weergegeven zijn in het volgende kader. De aangevulde kennis uit het werkboek willen we samen met de essays, een overall view in de inleiding en een uitleiding bundelen in een publicatie, die in september 2021 wordt uitgebracht. Dan is het precies 33 jaar geleden dat we onder de naam van C3 onze eerste advies- en interim-activiteiten uitvoerden.
In een bijeenkomst willen we (als de Corona stand van zaken dat tegen die tijd toestaat) de publicatie aan onze stakeholders aanbieden en met hen verdiepend verder over de thema’s praten. Daarna willen we de publicatie wijder verspreiden en zo bijdragen aan de verdere ontwikkelingen in zorg en welzijn, zoals we dat ook in de afgelopen 33 jaar hebben gedaan.

Het werkboek is dus precies wat de titel weergeeft: een boek om mee aan het werk te gaan. Het is een boek dat veel informatie geeft over wat er allemaal in 33 jaar gezondheidszorg is gebeurd. Daarmee kan het de basis vormen voor analyses van en gedachtenvorming over de thema’s.

Uit de Canon blijkt dat in de loop der jaren de gezondheidszorg in Nederland zorgvuldig is opgebouwd en is gebaseerd op een aantal consistente principes. Onze interpretatie van de principes hebben we in het werkboek opgenomen. Dat geldt ook voor een aantal feiten over de Nederlandse zorg.

 

Analysevragen thema’s

- Welke lange termijn ontwikkelingen zijn er in 33 jaar op dit thema geweest?

- Wanneer en waardoor heeft er een ingrijpende verandering plaatsgevonden?

- Waar staan we nu 33 jaar later? Welke verbeteringen hebben plaatsgevonden?

Voor de cliënt/patiënt?
Voor zorgverleners en zorgprofessionals?
Voor zorgorganisaties?
Voor financiers?
Voor de overheid?
Voor de maatschappij?

- Welke problemen zijn al die tijd niet opgelost? Hoe komt dat? Voor wie is dat een probleem?

- Welke nieuwe problemen zijn ontstaan? Voor wie is dat een probleem? Waardoor is het probleem ontstaan?

- Wat is de invloed geweest van de intensieve veranderprogramma’s in de gezondheidszorg. Wat hebben ze opgeleverd? Maakt het uit wie de initiator is?

- Wat kunnen we bestuurlijk en veranderkundig van de historie leren?

- Welke maatschappelijke veranderingen verwachten we in de komende 9 jaar (tot 2030) en welke veranderingen in zorg en welzijn zijn daarvoor noodzakelijk?

- Welke veranderingen verwachten we binnen zorg en welzijn rond dit thema in de komende 9 jaar?

- Wat kunnen beleidsmakers, bestuurders, professionals, toezichthouders en organisatieprofessionals aan die veranderingen bijdragen?

- Welke randvoorwaarden moeten daarbij vervuld zijn?

Laat een reactie achter