Thema 2: Financiering, capaciteitsplanning en kostenbeheersing zorg

Deze onderwerpen lopen als rode draad door de hele 33 jaar heen. Hendriks vond in 1974 de kosten van de zorg te hoog. Dan gaat het ook over wat zinnige en zuinige zorg of passende zorg is. Het element van ‘volumeprikkels’ speelt ook al die tijd. Evenals de vraag of de zorgaanbieder moet bepalen welke zorgdiensten nodig zijn, of de cliënt dat bepaalt of de overheid. In het rapport van de 16de Studiegroep Begrotingsruimte wordt verdere stijging van de zorgkosten als onhaalbaar voor de portemonnee van de overheid en van de burger bestempeld.
In de hiervoor genoemde discussienota van VWS, worden allerlei beleidsopties verkend om die kosten terug te dringen en tegelijk de kwaliteit van zorg hoog te houden. Dit thema is dus zeer actueel.

In dit thema past de wetgeving ZVW, WMO, WLZ etc., maar ook zaken als ZZP (zorgzwaartepakket), DBC/DOT, financiering huisartsenzorg, tandartsen en apotheken. En de discussie over populatiebekostiging. Ook zaken als indicatiestelling, de vraag welke overheid dan wel verzekeraar over de planning gaat, wat het capaciteitsorgaan mag en de inkoop van dure geneesmiddelen hebben hier mee te maken. De discussie over vrije artsenkeuze en ongecontracteerde zorg passen eveneens in dit thema.
Hierbij speelt ook de vraag of gezondheidszorg een verzekerd recht is (ZVW en AWBZ) of een maatschappelijke voorziening (WMO, WLZ, Jeugdzorg) waarvan de schaarste verdeeld wordt.

Laat een reactie achter